کیدتک

همه چیز درباره کید تک

دسته بندی


حمل و نقل


بازی های آموزشی


آموزش علوم فناوری و ریاضی

کیدتک چیست؟


برای مطالعه به وب سایت کیدتک مراجعه کنید


استارت آپ ها

استارت آپ های فعال در حوزه ادتک و کیدتک

داستانپ استارت آپ تولید محتوای دیجیتال برای کودکان  است که در شتاب دهنده تریگ آپ مستقر می باشد.مشاهده جزیئات بیشتر

Secretary at the logistics company

WORK IN CONSTANT
NEW YORK

Help for the elderly

TEMPORARY JOB
CHICAGO

Carpenter in a private company

TEMPORARY JOB
CHICAGO


Carpenter in a private company

TEMPORARY JOB
CHICAGO

Lorem ipsum dolor sit

TEMPORARY JOB
CHICAGO

Contrary to lorem popular belief

TEMPORARY JOB
CHICAGO

Carpenter in a private company

TEMPORARY JOB
CHICAGO

Buy now