پلت فرم‌های طراحی و برنامه ریزی درسی

پلت فرم‌های طراحی و برنامه ریزی درسی(curriclum planning)


  • پلت فرم های پشتیبان آموزش دهندگان (مربیان/مدرسان/اساتید/معلمان): بسترهای آنلاین طراحی و برنامه ریزی درسی- آموزشی و اشتراک گذاری تجارب یادگیری.