معرفی برخی از ابزارها برای یادگیرندگان لمسی، بصری و شنیداری