سیستمهای مراقبت از کودک

سیستمهای مراقبت از کودک


 سیستمهای مراقبت از کودکان به معنای مراقبت روزانه و نظارت بر یک یا چند کودک گروه سنی (بین شش تا سیزده سال) در یک زمان خاص است   

  • برنامه ریزی و گزارش روزانه
  • ضبط تاریخچه حضور کودکان، واکسیناسیون و پیشگیری
  • افزایش مشارکت والدین در هنگامی که در خارج از منزل هستند