بررسی اهمیت فعالیت‌های علمی در توسعه مهارت‌ یادگیرندگان جوان