بازی‌ها و شبیه سازی‌های آموزشی

بازی‌ها و شبیه سازی‌های آموزشی(ED-Game & Simulation)


افراد با شبیه سازی ها و بازی ها در زمینه های متنوع ، متشکل از ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی ارتباط برقرار می کنند.

  • بازی های بیزینسی: شبیه سازی بازی های تجارب کسب و کار در دنیای واقعی
  • بازی های مبتنی بر علوم اجتماعی: بازی های علمی اجتماعی برای یادگیری اقتصاد، نظریه بازی ها، کسب و کار، علوم سیاسی
  • برنامه های شبیه سازی علوم-ریاضی-فناووری و… برای مطالعه افراد STEM