کیدتک-فناوری‌های حوزه کودکان معادلKid Technology-Kid-Tech

هدف شناسا ایجاد و توسعه مدل‌های کسب و کاری مبتنی بر فناوری‌های تسهیل گر سبک زندگی کودکان است

رویکرد اول ما بکارگیری فناوری در جهت تسهیل فرایند آموزش به کودکان بین سه تا شش سال است .

رویکرد دوم شناسا بهره گیری از فناوریهای هوش مصنوعی ، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده ،روبوتیک ،بازی و شبیه سازی در جهت ارتقا توان یادگیری کودکان است.

محورهای اصلی سرمایه گذاری و مشارکت شناسا در کیدتک به شرح زیل است: