کالچرتک-فناوری‌های حوزه فرهنگ،نشر و هنر معادلCulture Technology-Culture-Tech

هدف شناسا ایجاد و توسعه مدل‌های کسب و کاری نوآورانه در جهت ارتقا فرهنگ ارزش مدار و ارزش آفرین همچنین؛ شکل دهی به چرخه تولید و مصرف محصولات و ملزومات فرهنگی بومی سازی شده با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، کسب و کاری و فناوری می‌باشد.

محورهای اصلی سرمایه گذاری و مشارکت شناسا در کالچرتک به شرح زیل است: