ادتک-فناوریهای آموزشی معادلEducation Technology-Ed-Tech

هدف شناسا ایجاد و توسعه مدل‌های کسب و کاری مبتنی بر فناوری در صنعت آموزش و پرورش می‌باشد.

رویکرد ما بکارگیری فناوری در جهت خلق ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش آموزش و پرورش در حوزه‌های دانش آموزی، تحصیاات تکمیلی،توسعه فردی و سرمایه‌های انسانی است.

حمایت از ایجاد و توسعه پلتفرم‌ها، فناوری‌ها و ابزار بهینه ساز و مکمل فرآیندهای مدیریت مدارس/دانشگاه‌ها/موسسات آموزشی،همچنین پلتفرم‌ها فناوری‌ها و ابزارهای تسهیل کننده و ارتقا دهنده آموزش و پرورش و فرهنگ در سطح خرد جامعه محوریت اصلی فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهد.

محورهای اصلی سرمایه گذاری و مشارکت شناسا در ادتک به شرح زیل است: